INFO

Web

Books

The Other End of the Leash: Why We Do What We Do Around Dogs, by Patricia B. McConnell

 

Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know, by Alexandra Horowitz

 

Dog Sense, by John Bradshaw

 

Genius Dogs, by Brian Hare and Vanessa Woods

 

Getting a Grip on Aggression Cases, by Nicole Wilde

 

The Power of Positive Dog Training by Pat Miller

 

Unlocking the Animal Mind by Franklin McMillan

 

The Canine Thyroid Epidemic by W. Jean Dodds

 

Decoding your dog by American by College of Veterinary Behaviorists 

 

In Defence of Dogs by John Bradshaw 

 

Fight! by Jean Donaldson

 

Feisty Fido: Help for the Leash-Reactive Dog by Patricia B. McConnell

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1; Definities • Opdrachtnemer: hondenuitlaatservice One Happy Hound te Antwerpen (werkzaam regio Antwerpen)

• Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)

• Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer

• Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs

• Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden

Artikel 2; Algemeen

• Deze voorwaarden zijn gebaseerd op een standaard uit deze branche organisatie, de algemene voorwaarden zijn van toepassing zoals ze door opdrachtnemer ter hand zijn gesteld in versie 2017.

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

• Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

• Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

• De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando's ("Hier", "Zit", "Af" en "Volg") te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

• Loopse teven, kunnen niet mee met de groepswandeling. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat. Losse uitlaten dienen per keer contant te worden voldaan.

Artikel 3; Gezondheid •

De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.

• De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

• De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 4; Rechten en plichten opdrachtgever

• Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

• Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

• Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

• Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandel dag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.

• Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

• De hond moet opgenomen zijn in de  aanspraakelijkheids- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde, dus ook als de hond los loopt, wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

• Opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond. Opdrachtnemer zal naar eigen inzicht de hond(en) zo schoon en droog mogelijk thuis af te leveren, opdrachtgever dient voor een handdoek te zorgen.

• Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

Artikel 5; Rechten en plichten opdrachtnemer

• Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

• Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten.

• Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

• Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van ziekte of slechte weersomstandigheden, waaronder niet limitatief hitte, extreme regen, onweer en/of hagel, sneeuw en ijzel of extreem harde wind.

• Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

• De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond. De halsband en penning die opdrachtgever van opdrachtnemer krijgt, blijft ten aller tijden in het bezit van opdrachtnemer, deze halsband dient alleen gebruikt te worden als de hond met opdrachtgever mee gaat, en niet voor eigen gebruik. 

• Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst bv. in geval van onacceptabel gedrag van de hond.

• Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten, tenzij zich een situatie voordat als in artikel 5.5. In dit geval is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het uitlaten van de hond.

• Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte, zie artikel 5. Lid 5.). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.

• Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.

• De opdrachtnemer is bevoegd foto’s die gemaakt zijn tijdens de wandeling te gebruiken, zonder daar eerst toestemming te krijgen van opdrachtgever.

Artikel 6; Aansprakelijkheidstelling

• Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

• Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

• Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

• Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

• De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 7; Betalingen

• Alle prijzen die zijn weergegeven.

• Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

• Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer.

• Bij achteraf betalingen door middel van facturen moeten binnen het termijn van 14 dagen zijn voldaan, weigert opdrachtgever de openstaande factuur(en) te betalen, zal de huissleutel niet eerder worden terug gegeven en zullen er juridische stappen worden ondernomen. Tevens worden alle wandelingen gestaakt.

• Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.

• Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer.

• In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

• Meerrittenkaarten zijn bedoeld voor honden die regelmatig/op vaste dagen meegaan. De geldigheid vervalt na drie maanden. Er vindt geen restitutie van niet opgenomen ritten plaats.

Artikel 8; Geschillen en toepasselijk recht

• In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

• Op alle opdrachtovereenkomsten is het  Belgische recht van toepassing.

• Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Sleutelcontract Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel One Happy Hound verklaart dat hij de sleutel

• niet zal dupliceren

• niet zal voorzien van adres

• zorgvuldig in huis zal bewaren

• slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden

• slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden

• onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal One Happy Hound de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. One Happy Hound kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor of door eventuele schade als gevolg hiervan.

 

 

Webshop

VERZENDKOSTEN
België: gratis

Nederland: gratis

​VERZENDTIJDEN

​Mocht het artikel niet niet meer voorradig zijn, dan wordt u gecontacteerd en wordt uw bestelling alsnog zo snel mogelijk geleverd.

Bij verschillende artikelen is de levertijd iets langer dan een paar werkdagen, het staat dan ook nogmaals vermeld bij de productomschrijving zelf. Hierdoor is het ook mogelijk voor ons om steeds scherpe prijzen aan te beiden. 

 
BETAALMETHODE

U kan online betalen via PayPal, Bancontact, Creditcards.

 

RETOURNEREN

Wil je een artikel retourneren:

Wij hanteren de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen als zichttermijn.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper/klant/consument, tenzij de retour gebeurt naar aanleiding van een fout van ons (zoals fout artikel geleverd).​

DEFECTEN

Onze artikelen worden voor verzending altijd goed gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat een artikel beschadigd geraakt. Neem dan binnen de 10 dagen contact met ons op via email

-vermeld uw ordernummer

-welk product een probleem vertoont

-beschrijf het defect

-indien ook de verpakking beschadigd is: voeg een foto toe

​Wij zorgen voor een gepaste oplossing.

PRIVACYBELEID

1. WAARBORGEN PRIVACY
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.pawlov.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. TOESTEMMING
Door de informatie en de diensten op www.onehappyhound.net te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. VRAGEN
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van One Happy Hound en specifiek www.onehappyhound.net, kunt u ons benaderen via e-mail. 

4. MONITOREN GEDRAG BEZOEKERS
www.onehappyhound.net maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5. GEBRUIK VAN COOKIES
www.onehappyhound.net plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6. COOKIES UITSCHAKELEN
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

ALGEMENE VOORWAARDEN

RTIKEL 1 - DEFINITIE
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met het bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie of afstand;

ARTIKEL 2 - BEDRIJFSGEGEVENS
De éénmanszaak One Happy Hound, gevestigd in Genuastraat 16, 2000 Antwerpen, België en bereikbaar onder telefoonnummer 0489/295045 , met BTW-nummer BE0695.940.752

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 - AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Het bedrijf kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Voor hondenvoeding geldt dat alleen onaangebroken voerverpakkingen kunnen worden geretourneerd.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag, verminderd met de gemaakte verzendingskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT
Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:
Producten waarvan de vervaldatum inmiddels is verlopen, zodat ze niet meer verkoopbaar zijn.

ARTIKEL 9 - PRIJS
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan het bedrijf producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het bedrijf geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT & GARANTIE
Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat het bedrijf er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door het bedrijf geleverde producten en/of diensten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de consument jegens het bedrijf aanspraken doen gelden, mits de door de consument geleden schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van het bedrijf. Het bedrijf kan op geen enkele wijze door de consument aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door het bedrijf geleverde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat het bedrijf aan de consument zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten ter zake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen.

ARTIKEL 11 - LEVERING & UITVOERING
Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomt zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Steeds zal echter eerst het akkoord hiervoor aan koper gevraagd worden.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - BETALING
Voor zover niets anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen betaald te worden vooraleer producten worden verzonden (vooruitbetaling).
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd.
Daarenboven zal het laattijdig betaalde bedrag van rechtswege worden verhoogd met 10%, met een minimum van 12.50 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 8 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat behandeld wordt door de Rechtbank van Antwerpen.

ARTIKEL 14 - GESCHILLEN
Eventuele geschillen die onderling niet kunnen worden opgelost zullen worden behandeld door de Rechtbank van Antwerpen.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

ARTIKEL 15 - GEGEVENSBEHEER & PRIVACY
Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de Wet van 8 december 1992 (Privacywet) worden door One Happy Hound nageleefd.
Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.